Środowiskowe Domy Samopomocy - strona główna
Dziś mamy: 2019.01.16, imieniny obchodzą: Marcela, Włodzimierz

Otwarte nabory partnerów w celu realizacji projektów w ramach projektu systemowego 1.3.6 POKL

Otwarte nabory partnerów w celu realizacji projektów w ramach projektu systemowego 1.3.6 POKL

Ogłoszenie otwartego naboru partnerów w celu wspólnej realizacji projektu pn.: „Wsparcie osób ze stwardnieniem rozsianym, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi na rynku pracy”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako beneficjent systemowy projektów realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013:

Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna

Działania 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej

Poddziałania 1.3.6 PFRON – projekty systemowe ogłasza otwarty nabór partnerów w ramach projektu pn.:

 

„Wsparcie osób ze stwardnieniem rozsianym, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi na rynku pracy”

 

Zgodnie z dokumentem „Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, Partnerem projektu mogą być:

 

wszystkie podmioty uprawnione do składania wniosków spełniające definicję beneficjenta* (jednostki sektora finansów publicznych, jednostki spoza sektora finansów publicznych)

jednostki niespełniające ustawowej definicji beneficjenta*. * ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009, Nr 84, poz. 712, z późn. zm.)

 

Projekt realizowany będzie w partnerstwie, którego Liderem będzie Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Podstawą działań będą zadania wymienione w Planie Działania na rok 2012.

 

Zakłada się, że projekt realizowany będzie w okresie: marzec 2012r. – luty 2014r.

 

Przewidywany budżet projektu wynosi: 6 000 000,00 zł.

 

Rezultatem partnerstwa będzie objęcie wsparciem (zindywidualizowana, kompleksowa usługa) 800 osób niepełnosprawnych ze stwardnieniem rozsianym,

w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 

Zakładane rezultaty twarde projektu:

 

opracowanie 800 indywidualnych planów działania,

800 osób niepełnosprawnych skorzysta ze wsparcia psychologicznego i doradztwa zawodowego,

500 osób niepełnosprawnych skorzysta ze wsparcia prawnego,

100 osób niepełnosprawnych zakończy udział w warsztatach aktywizacji zawodowej i społecznej,

100 osób niepełnosprawnych weźmie udział w praktycznej nauce zawodu,

40 osób niepełnosprawnych podejmie naukę w szkole średniej, policealnej/pomaturalnej lub wyższej,

50 osób niepełnosprawnych odbędzie staże na otwartym rynku pracy/chronionym rynku pracy,

120 osób niepełnosprawnych podejmie pracę,

50 osób niepełnosprawnych utrzyma się na rynku pracy,

500 rodziców/opiekunów osób niepełnosprawnych zostanie objętych wsparciem psychologicznym i prawnym,

2 konferencje upowszechniające rezultaty projektu,

przygotowanie i dystrybucja 600 egzemplarzy podręcznika dobrych praktyk.

 

Zakładane rezultaty miękkie projektu:

 

dokonanie diagnozy funkcjonalnej, określenie kompetencji i umiejętności pracowników oraz stopnia samodzielności u 90% beneficjentów projektu np. poprzez przeprowadzenie ankiety,

zwiększenie zaufania we własne siły i motywacji do aktywności zawodowej i społecznej oraz zwiększenie poczucia odpowiedzialności u 90% beneficjentów projektu np. poprzez przeprowadzenie ankiety,

zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji u około 90% beneficjentów projektu,

wzrost koncepcji i uwagi oraz zadaniowości u 90% beneficjentów projektu np. poprzez przeprowadzenie ankiety,

zdobycie wiedzy na temat funkcjonowania rynku pracy i nawiązywania relacji zawodowych.

 

Zakładane warunki uczestnictwa w projekcie beneficjentów ostatecznych:

 

Projekt zakłada objęcie wsparciem osoby niepełnosprawne w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)

 

Przy wyborze partnerów będą brane pod uwagę wymagania określone w „Zakresie realizacji projektów partnerskich przyjęte przez Instytucję Zarządzającą PO KL”.

 

Wymagania formalne:

 

Doświadczenie w działalności na rzecz osób niepełnosprawnych ze stwardnieniem rozsianym,

Złożenie sprawozdania z działalności podmiotu za ostatni rok obrachunkowy,

Nieposiadanie wymagalnych zobowiązań wobec PFRON,

Możliwość działania w regionach lub/i na terenie całego kraju,

Informacja o doświadczeniu w realizacji lub współrealizacji projektów (w tym współfinansowanych ze środków UE) o wartości powyżej 200.000,00 PLN,

Deklaracja gotowości uczestnictwa w przygotowaniu i realizacji projektu partnerskiego,

Aktualny odpis z rejestru KRS lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny podmiotu.

 

Wymagania merytoryczne:

 

Możliwość wniesienia wkładu w realizację projektu w postaci zasobów ludzkich, organizacyjnych i technicznych,

Doświadczenie w realizacji lub współrealizacji projektów o podobnym lub tożsamym charakterze w stosunku do przedmiotowego projektu (wykazanie realizacji projektów o różnych źródłach finansowania, lecz realizowanych w obszarze, którego dotyczyć będzie projekt partnerski),

Podanie informacji o obecnie realizowanych lub współrealizowanych przez podmiot projektach,

Opis działań merytorycznych (zadań),

Dodatkowym atutem, w przypadku realizacji zadań bezpośrednich, związanych między innymi z: pośrednictwem pracy, doradztwem personalnym, poradnictwem zawodowym będzie posiadanie wpisu do Agencji Zatrudnienia.

 

Jednocześnie PFRON informuje, że:

 

W otwartym naborze zostanie wyłonionych maksymalnie 4 partnerów,

Informacja dotycząca wyboru partnerów zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na witrynie internetowej PFRON www.pfron.org.pl,

Wybór partnerów poprzedzony będzie oceną ofert,

Realizacja projektu jest uwarunkowana przyjęciem Planu Działania na rok 2012. Postępowanie w sprawie otwartego naboru partnerów w celu wspólnej realizacji projektu zostanie unieważnione w sytuacji braku akceptacji projektu w Planie Działania na rok 2012,

Podane wskaźniki mogą ulec niewielkim modyfikacjom,

Wybrany w otwartym naborze partner, który wniesie zastrzeżenia odnośnie deklarowanych wartości podanych przez siebie wskaźników oraz adekwatnej do nich kwoty budżetu, będzie podlegał wykluczeniu z partnerstwa,

Wybrany w otwartym naborze partner, który nie wywiązuje się z obowiązku uczestnictwa w przygotowaniu projektu, będzie wykluczony,

Projekt będzie finansowany w następujący sposób: 85% środki EFS, 15% środki PFRON,

PFRON jako Lider projektu, będzie ponosił pełną odpowiedzialność organizacyjną za realizowany projekt,

Każdy partner będzie zobowiązany do zawarcia z Liderem projektu Umowy partnerskiej na rzecz realizacji Projektu (której wzór stanowi załącznik nr 1 do wytycznych „Zakres realizacji projektów partnerskich określonych przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”),

Podmiot, który nie zostanie wybrany do pełnienia funkcji partnera w projekcie, ma możliwość wniesienia środka odwoławczego od przedmiotowej decyzji,

Wszelkie wydatki związane z przygotowaniem podmiotu jako partnera do realizacji projektu, partner ponosi samodzielnie,

PFRON zastrzega sobie prawo do zadawania pytań uzupełniających do złożonej oferty partnerstwa.

 

Ofertę według załączonego wzoru należy przesyłać w wersji papierowej – z podpisem osoby upoważnionej – na adres:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 00-828 Warszawa, Al. Jana Pawła II 13 (kancelaria główna) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: WUE – „Wsparcie osób ze stwardnieniem rozsianym, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi na rynku pracy” – nabór otwarty

Nie otwierać przed 21 lutym 2012 roku oraz w wersji elektronicznej na płycie (CD, DVD) w terminie do 21 lutego 2012 roku (decyduje data wpływu do PFRON).

Wszelkie dodatkowe informacje związane z naborem partnerów można uzyskać pod numerem telefonu 22 50-55-687 oraz e-mail: wgajdziewska@pfron.org.pl

lub 22 50-55-390, e-mail: jwaszkiewicz@pfron.org.pl.

Oferta do otwartego naboru partnerów w celu wspólnej realizacji projektu systemowego na podstawie art. 28a ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, ogłoszonego przez PFRON w dniu 1 lutego 2012 roku. (pobierz)

Karta oceny oferty (pobierz)

Wyciąg z projektu (pobierz)

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (pobierz)

Źródło: http://www.pfron.org.pl

 

Brak komentarzy do: “Otwarte nabory partnerów w celu realizacji projektów w ramach projektu systemowego 1.3.6 POKL”

Dodaj komentarz:

`

 

Poradnik

Artykuły

Podział na województwa

Polecane obiekty

Niepełnosprawni w instytucjach kultury – Łukasz Rudziński

Niepełnosprawni w instytucjach kultury – Łukasz Rudziński

Polecamy artykuł Łukasza Rudzińskiego, l.rudzinski@trojmiasto.pl   Czy osoby niepełnosprawne mogą sprawnie i szybko dostać się na wydarzenia kulturalne w trójmiejskich instytucjach kultury? Postanowiliśmy przyjrzeć się udogodnieniom w poszczególnych placówkach, konfrontując …

Nowy Dom Senior-WIGOR w Witnicy

Nowy Dom Senior-WIGOR w Witnicy

Minister Elżbieta Rafalska 5 stycznia otworzyła nowy Dom Dziennego Pobytu Senior-WIGOR w Witnicy, w woj. lubuskim. Spotkała się też z seniorami, dla których ta placówka powstała. – Nie sztuką jest …

ŚDS w Krośnie

ŚDS w Krośnie

Środowiskowy Dom Samopomocy przy ulicy Kletówka 7a, został utworzony Uchwałą NR XL VIII/1066/2002 Rady Miasta Krosna z dnia 7 października 2002 roku. Celem działalności jest świadczenie usług opiekuńczych osobom z …

Sonda

Jak podoba Ci się nasza strona?

Newsletter

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości z naszego serwisu, zapisz się!

Tagi

Najnowsze ogłoszenia

Dam pracę

Agencja Pracy Tymczasowej Netkadra (nr 13630) poszukuje dla swojego Klienta pracownika na stanowisko: Pracownik Centrum Obsługi Telefonicznej Miejsce pracy: praca zdalna Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku i orzeczenie o …

Izabela Dębicka – „WARSZTATY Z MUZYKOTERAPII I KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ”

MUZYKOTERAPIA W KRAKOWIE. OSTATNIE MIEJSCA. ZAPRASZAMY! === UWAGA! Rusza nabór do VIII EDYCJI „WARSZTATÓW Z MUZYKOTERAPII I KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ” Szkolenia skierowane do nauczycieli, pedagogów, psychologów, psychoterapeut

Najnowsze na forum

No items, feed is empty.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies m.in. do celów statystycznych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.

Zaakceptuj cookies Więcej informacji