Środowiskowe Domy Samopomocy - strona główna
Dziś mamy: 2020.09.20, imieniny obchodzą: Filipina, Eustachy

Pracodawco zatrudniasz osobę niepełnosprawną? Sprawdź jakie masz przywileje

DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

O ile zatrudniony na umowę o pracę pracownik ujęty jest w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), pracodawcy przysługuje prawo do dofinansowania wynagrodzenia z budżetu PFRON. Jeśli pracodawca prowadzi zakład pracy chronionej powyższe dotyczy również osób niepełnosprawnych wykonujących pracę nakładczą, o ile ich wynagrodzenie nie jest mniejsze niż najniższe wynagrodzenie krajowe.

Podkreślić przy tym należy, że od 1 marca 2011 roku dofinansowanie nie przysługuje na pracowników z lekkim bądź umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy mają prawo do emerytury.

 

O pomoc w formie dofinansowania wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej mogą ubiegać się pracodawcy, którzy zatrudniają nie więcej niż 25 osób w przeliczeniu na cały wymiar czasu pracy. Jeśli natomiast pracodawca zatrudnia więcej niż 25 osób, odsetek osób niepełnosprawnych musi stanowić minimum 6% ogółu zatrudnionych. Ponadto o tego rodzaju wsparcie mogą wnioskować pracodawcy prowadzący zakład pracy chronionej.

 

ZWROT KOSZTÓW ZA PRZYSTOSOWANIE STANOWISKA PRACY DLA OSOBY

NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Z tytułu zatrudniania osoby niepełnosprawnej przez minimum 36 miesięcy pracodawca może liczyć  na zwrot kosztów związanych z przystosowaniem stanowiska pracy z funduszu PFRON. Na koszty te składają się wydatki poniesione na:

  • przystosowanie pomieszczeń zakładu pracy w sposób adekwatny do potrzeb osób niepełnosprawnych;
  • zakup lub przebudowę istniejących już urządzeń, które mają ułatwiać pracę i funkcjonowanie w zakładzie osobom niepełnosprawnym;
  • zakup i ewentualną autoryzację odpowiednich programów oraz urządzeń technologicznych, koniecznych dla sprawnego funkcjonowania w pracy osoby niepełnosprawnej;
  • diagnozę lekarską, będącą uzasadnieniem powyższych potrzeb.

 

ZWROT KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY OSOBY

NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Jest to zwrot kosztów poniesionych na wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej. Koszty poniesione z tego tytułu również refundowane są przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Może ubiegać się o niego pracodawca, który prowadzi działalność gospodarczą przez minimum 12 miesięcy. Nie może on jednak znajdować się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Dodatkowym warunkiem otrzymania tego rodzaju wsparcia jest konieczność zatrudnienia przez okres 36 miesięcy osoby niepełnosprawnej, figurującej w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy.

 

REFUNDACJA KOSZTÓW SZKOLENIA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Podobnie jak w poprzednich przypadkach pracodawca może ubiegać się w PFRON o zwrot poniesionych kosztów na zorganizowanie szkolenia dla niepełnosprawnych osób zatrudnionych w swoim zakładzie pracy. Refundacja w tym przypadku nie jest jednak całkowita i może obejmować maksymalnie 80% poniesionych kosztów. Dodatkowo kwota zwrotu nie może przekroczyć dwóch przeciętnych wynagrodzeń w gospodarce rynkowej.

 

ZWROT KOSZTÓW ZA PRACOWNIKA POMAGAJĄCEGO PRACOWNIKOWI NIEPEŁNOSPRAWNEMU

Kolejnym równie korzystnym dla pracodawcy rozwiązaniem jest możliwość refundacji miesięcznych kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwraca te koszty pod warunkiem, że liczba godzin pracy osoby pomagającej nie przekracza 20% liczby godzin pracy w miesiącu zatrudnionej osoby niepełnosprawnej. Zadania pracownika pomagającego ograniczają się do ułatwiania osobie niepełnosprawnej komunikacji z otoczeniem oraz pomoc w wykonywaniu prac, których osoba niepełnosprawna nie jest w stanie wykonać samodzielnie. Dopuszczalna przez przepisy jest sytuacja, w której do pomocy osobie niepełnosprawnej zatrudnia się drugą osobę niepełnosprawną. Należy mieć jednak na uwadze, że nie może być to niepełnosprawność, która w jakikolwiek sposób uniemożliwiałaby wykonywanie obowiązków powierzonych tej osobie. Dopuszcza się również sytuację, w której obie osoby, niepełnosprawna jak i pomagająca, pracują w tym samym zakładzie od dawna. Ma to miejsce np. w przypadku pogorszenia stanu zdrowia pracownika niepełnosprawnego, któremu nie zmienia się zakresu obowiązków.

 

MOŻLIWOŚĆ ZWOLNIENIA Z OBOWIĄZKOWYCH WPŁAT NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Dodatkowym atutem zatrudniania osób niepełnosprawnych jest możliwość zwolnienia pracodawcy z wpłat na PFRON. Aby jednak było to możliwe należy spełniać następujące warunki:

  • w zakładzie pracy odsetek zatrudnionych osób niepełnosprawnych powinien wynosić minimum 6% ogółu wszystkich zatrudnionych;
  • w całości zwolnione są organizacje które nie są ukierunkowane na osiągnięcie zysku, ale świadczące usługi lecznicze, rehabilitacyjne czy edukacyjne skierowane do osób niepełnosprawnych;
  • instytucje oraz jednostki oferujące edukację mogą być zwolnione z wpłat na PFRON pod warunkiem że wśród ogółu zatrudnionych pracowników 2% będą stanowiły osoby niepełnosprawne
  • ulga ta dotyczy również pracodawców prowadzących zakład w stosunku do którego ogłoszono upadłość lub będący w likwidacji.

 

Karol Kozicki

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 ze zm.)

- Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 237, poz. 1652)

- Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 226, poz. 1475);

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 8, poz. 43 ze zm.)

- Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. WE L 214 z 09.08.2008, str. 3).

- art. 26  ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 226, poz. 1475);

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011  r. w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 62, poz. 316)

- rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodnie ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych – Dz. Urz. WE L 214 z 089.08.2008, str. 3)

- art. 26e  ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 226, poz. 1475)

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (Dz. U. Nr 62, poz. 317 )

- art. 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r.  Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 226, poz. 1475);

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie warunków i trybu dokonywania refundacji kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 57, poz. 472)

- rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. WE L 214 z 09.08.2008, str. 3)

- art. 26d ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. 2011, Nr 62, poz. 316)

- Art. 21 i 22 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r.  Nr 127, poz. 721 z zm

- Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 226 poz. 1475)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 września 1998 r. w sprawie rodzajów schorzeń uzasadniających obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz sposobu jego obniżania ( Dz. U. Nr 124, poz. 820 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 104, poz. 969)

 

 

Jeden komentarz do: “Pracodawco zatrudniasz osobę niepełnosprawną? Sprawdź jakie masz przywileje”

Karolina

05 stycznia 2016, godzina: 09:17
Komentarz do Pracodawco zatrudniasz osobę niepełnosprawną?  Sprawdź jakie masz przywileje

Dobrze, że jest tyle informacji w Internecie o Osobach Niepełnosprawnych. Pomaga to wszystkim zainteresowanym i osobom które pracują z „ON”.

Dodaj komentarz:

`

 

Poradnik

Artykuły

Podział na województwa

Polecane obiekty

Środowiskowe domy samopomocy – informator

Środowiskowe domy samopomocy – informator

Środowiskowe domy samopomocy, zwane inaczej ośrodkami wsparcia, służą budowaniu sieci oparcia społecznego i przygotowują do życia w społeczeństwie oraz funkcjonowania w środowisku. Są przeznaczone dla osób przewlekle, psychicznie chorych i …

Bezpieczny i Aktywny Senior

Bezpieczny i Aktywny Senior

Porozumienie w imieniu MRPiPS sygnowała minister Elżbieta Rafalska, ze strony ZUS podpisała je prezes Zakładu prof. Gertruda Uścińska, a Pocztę Polską reprezentował jej prezes Przemysław Sypniewski. – To porozumienie jest ważne …

Robot dla osoby niepełnosprawnej

Robot dla osoby niepełnosprawnej

Osoby niepełnosprawne zyskają teraz pomoc podczas jednej z bardzo istotnych czynności dnia codziennego. Spożywanie posiłków w przypadku niemożliwości wykonania tej czynności samodzielnie angażuje czas opiekuna. Istotny jest jednak nie tylko

Sonda

Jak podoba Ci się nasza strona?

Newsletter

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości z naszego serwisu, zapisz się!

Tagi

Najnowsze ogłoszenia

Dam pracę

Agencja Pracy Tymczasowej Netkadra (nr 13630) poszukuje dla swojego Klienta pracownika na stanowisko: Pracownik Centrum Obsługi Telefonicznej Miejsce pracy: praca zdalna Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku i orzeczenie o …

Izabela Dębicka – „WARSZTATY Z MUZYKOTERAPII I KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ”

MUZYKOTERAPIA W KRAKOWIE. OSTATNIE MIEJSCA. ZAPRASZAMY! === UWAGA! Rusza nabór do VIII EDYCJI „WARSZTATÓW Z MUZYKOTERAPII I KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ” Szkolenia skierowane do nauczycieli, pedagogów, psychologów, psychoterapeut

Najnowsze na forum

No items, feed is empty.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies m.in. do celów statystycznych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.

Zaakceptuj cookies Więcej informacji