Środowiskowe Domy Samopomocy - strona główna
Dziś mamy: 2020.07.11, imieniny obchodzą: Olga, Kalina

Rozporządzenie w sprawie pobytu nieletnich w domach pomocy społecznej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w domach pomocy społecznej.
Opracowano na podstawie:
Dziennik Ustaw z 2011 r. Nr 109 poz. 632
(Dz. U. z dnia 30 maja 2011 r.)
Na podstawie art. 82 § 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach
nieletnich (Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy sposób i tryb kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu
nieletnich upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, zwanych dalej „nieletnimi”, w domach
pomocy społecznej przeznaczonych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie,
zwanych dalej „domami pomocy społecznej”;

2) organ odpowiedzialny za kierowanie nieletnich do odpowiedniego domu pomocy społecznej;

3) formy opieki zapewnianej nieletnim w domach pomocy społecznej.

§ 2. 1. Organem odpowiedzialnym za kierowanie nieletnich do domów pomocy społecznej, w celu
realizacji orzeczenia sadu rodzinnego, jest organ gminy właściwej ze względu na miejsce
zamieszkania nieletniego w dniu jego kierowania do domu pomocy społecznej.

2. Nieletniego umieszcza się w domu pomocy społecznej, mieszczącym się w miarę możliwości
najbliżej jego miejsca zamieszkania.

§ 3. Sad rodzinny niezwłocznie przesyła organowi odpowiedzialnemu za skierowanie nieletniego
do domu pomocy społecznej prawomocny odpis orzeczenia o umieszczeniu nieletniego w domu
pomocy społecznej oraz kopie dokumentów znajdujących się w posiadaniu sadu, mogących
pomóc w sprawowaniu opieki nad nieletnim; w szczególności organ odpowiedzialny za
skierowanie powinien mieć dostęp do informacji zebranych w trakcie wywiadu środowiskowego, o
którym mowa w art. 24 § 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach
nieletnich, oraz opinii wydanej w trybie art. 25 lub 25a tej ustawy.

§ 4. Wydanie decyzji o skierowaniu do domu pomocy społecznej nie wymaga złożenia wniosku o
skierowanie do domu pomocy społecznej. Rodzinny wywiad środowiskowy, o którym mowa w art.
107 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz.
1362, z późn. zm. 2)), może zostać sporządzony po wydaniu decyzji o skierowaniu, jednakże nie
później niż w ciągu miesiąca od daty wydania decyzji o skierowaniu.

§ 5. Na podstawie decyzji o skierowaniu do domu pomocy społecznej nieletniego umieszcza się w
domu pomocy społecznej niezwłocznie, a w wyjątkowych przypadkach poza kolejnością.

§ 6. Decyzje o umieszczeniu w domu pomocy społecznej w celu realizacji decyzji o skierowaniu
nieletniego do domu pomocy społecznej wydaje organ gminy prowadzącej dom pomocy
społecznej lub starosta powiatu prowadzącego dom pomocy społecznej, do którego został
skierowany nieletni.

§ 7. 1. Dom pomocy społecznej, w którym umieszczani są nieletni, zapewnia:

1) zapobieganie niewskazanym kontaktom nieletniego z osobami z zewnątrz;

2) indywidualna opiekę pedagoga, psychologa oraz terapeuty;

3) dostęp do świadczeń gwarantowanych określonych przepisami o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

2. Inne formy opieki sprawowanej w domu pomocy społecznej określają szczegółowo przepisy w
sprawie domów pomocy społecznej.

§ 8. 1. Nieletniego do domu pomocy społecznej przyjmuje dyrektor domu pomocy społecznej lub
upoważniony pracownik.

2. Dyrektor domu pomocy społecznej, w którym przebywa nieletni, niezwłocznie powiadamia o
fakcie umieszczenia sad rodzinny, który wydał orzeczenie o umieszczeniu.

3. Po przyjęciu nieletniego do domu pomocy społecznej dyrektor lub upoważniony pracownik w
obecności przynajmniej jednego z rodziców lub opiekuna przeprowadza z nieletnim rozmowę, o ile
stan zdrowia nieletniego na to pozwala. W rozmowie powinien uczestniczyć psycholog. Podczas
rozmowy informuje się w sposób przystępny dla nieletniego o warunkach pobytu w domu pomocy
społecznej.

§ 9. Przewóz nieletniego do domu pomocy społecznej, w którym został umieszczony, zapewnia
placówka, z której nieletni jest przewożony do domu pomocy społecznej. Jeżeli przewóz
nieletniego następuje z domu rodzinnego, przewóz zapewnia dom pomocy społecznej, w którym
umieszczony został nieletni.

§ 10. 1. Przeniesienie nieletniego do placówki innego rodzaju możliwe jest jedynie za zgoda sadu
rodzinnego.

2. Z wnioskiem o przeniesienie występuje do właściwego sądu dyrektor domu pomocy społecznej,
w którym nieletni przebywa. We wniosku należy podać powody uzasadniające konieczność
przeniesienia nieletniego do placówki innego rodzaju, dołączyć kopie orzeczenia sądu o
umieszczeniu w domu pomocy społecznej i opinie, o których mowa w § 3.

3. O przeniesienie do placówki innego rodzaju może wystąpić również nieletni, rodzic badź
opiekun nieletniego oraz prokurator. W takich przypadkach dom pomocy społecznej, w którym
przebywa nieletni, przesyła sądowi dokumentacje, o której mowa w ust. 2, wraz z opinią dyrektora
domu pomocy społecznej.

§ 11. Przewóz nieletniego do placówki innego rodzaju w celu realizacji orzeczenia sądu o
przeniesieniu nieletniego lub przewóz nieletniego do innego domu pomocy społecznej zapewnia
dom pomocy społecznej, z którego nieletni jest przenoszony.

§ 12. Dyrektor domu pomocy społecznej niezwłocznie powiadamia policję, sąd rodzinny oraz
rodziców bądź opiekuna nieletniego o samowolnym oddaleniu się nieletniego z domu pomocy
społecznej lub o dokonaniu przez niego czynu zabronionego.

§ 13. 1. Nieletni przebywa w domu pomocy społecznej do czasu określonego w orzeczeniu sądu
lub do czasu, gdy umieszczenie ustaje z mocy prawa.

2. Nieletni zwalniany z pobytu w domu pomocy społecznej na skutek zdarzenia okreslonego w ust.
1 opuszcza dom pomocy społecznej, w którym przebywał, najpózniej 7 dnia od daty zwolnienia.
Obowiazek przewozu nieletniego zwolnionego z domu pomocy społecznej do miejsca jego
dalszego pobytu obciąża rodziców badz opiekuna nieletniego.

3. Nieletni, jego rodzic lub opiekun może złożyć wniosek o skierowanie nieletniego do domu
pomocy społecznej na podstawie ustawy, o której mowa w § 4, na dwa miesiace przed upływem
terminu, o którym mowa w ust. 1.

§ 14. Nieletni przebywający w domu pomocy społecznej jest obowiązany w miarę swych
możliwości wynikających ze stanu psychofizycznego:

1) przestrzegać ustalonego indywidualnego planu wsparcia, o którym mowa w przepisach w
sprawie domów pomocy społecznej,

2) przestrzegać zasad współżycia społecznego,

3) przestrzegać zasad bezpieczenstwa na terenie domu,

4) stosować sie do poleceń personelu,

5) dbać o stan zdrowia i higienę osobistą,

6) dbać o kulturę osobistą i kulturę słowa

- chyba że jego stan zdrowia bądź zdolność pojmowania to uniemożliwia.

§ 15. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)
______
1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – zabezpieczenie
społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16
listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej
(Dz. U. Nr 216, poz. 1598).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 202,
poz. 1551, Nr 219, poz. 1706 i Nr 221, poz. 1738, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr
81, poz. 527, Nr 125, poz. 842 i Nr 217, poz. 1427 oraz z 2011 r. Nr 81, poz. 440 i Nr 106, poz.
622.
3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki
Społecznej z dnia 6 maja 1983 r. w sprawie zasad pobytu nieletnich w zakładach społecznych
służby zdrowia i zakładach pomocy społecznej (Dz. U. Nr 26, poz. 129), które utraciło moc z dniem
30 października 2001 r. na podstawie art. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o zmianie ustawy o
postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. Nr 91, poz. 1010).

Brak komentarzy do: “Rozporządzenie w sprawie pobytu nieletnich w domach pomocy społecznej”

Dodaj komentarz:

`

 

Poradnik

Artykuły

Podział na województwa

Polecane obiekty

ŚDS w Krośnie

ŚDS w Krośnie

Środowiskowy Dom Samopomocy przy ulicy Kletówka 7a, został utworzony Uchwałą NR XL VIII/1066/2002 Rady Miasta Krosna z dnia 7 października 2002 roku. Celem działalności jest świadczenie usług opiekuńczych osobom z …

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe rozporządzenia do ustawy o rehabilitacji

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe rozporządzenia do ustawy o rehabilitacji

W dniu 1 lipca 2016 r. weszły w życie rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r.: w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego …

ŚDS w Olsztynie (Królowej Jadwigi )

ŚDS w Olsztynie (Królowej Jadwigi )

Środowiskowy Dom Samopomocy „Dworek” jest placówka pobytu dziennego, przeznaczoną dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zapewniamy pomoc przy rozwiązywaniu problemów życia codziennego poprzez udział w treningach przygotowujących do sam

Sonda

Jak podoba Ci się nasza strona?

Newsletter

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości z naszego serwisu, zapisz się!

Tagi

Najnowsze ogłoszenia

Dam pracę

Agencja Pracy Tymczasowej Netkadra (nr 13630) poszukuje dla swojego Klienta pracownika na stanowisko: Pracownik Centrum Obsługi Telefonicznej Miejsce pracy: praca zdalna Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku i orzeczenie o …

Izabela Dębicka – „WARSZTATY Z MUZYKOTERAPII I KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ”

MUZYKOTERAPIA W KRAKOWIE. OSTATNIE MIEJSCA. ZAPRASZAMY! === UWAGA! Rusza nabór do VIII EDYCJI „WARSZTATÓW Z MUZYKOTERAPII I KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ” Szkolenia skierowane do nauczycieli, pedagogów, psychologów, psychoterapeut

Najnowsze na forum

No items, feed is empty.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies m.in. do celów statystycznych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.

Zaakceptuj cookies Więcej informacji