Środowiskowe Domy Samopomocy - strona główna
Dziś mamy: 2019.01.19, imieniny obchodzą: Henryk, Marta

Rozporządzenie dotyczące stosowania art. 92 i 93 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 994/98 z dnia 7 maja 1998 r. dotyczące stosowania art. 92 i 93 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 94,uwzględniając wniosek Komisji1,po konsultacji z Parlamentem Europejskim2, uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno – Społecznego3, a także mając na uwadze, co następuje:

1) na podstawie art. 94 Traktatu, Rada może wydać właściwe rozporządzenia odnośnie stosowania art. 92 i 93, w szczególności może określić warunki zastosowania art. 93 ust. 3 oraz kategorie pomocy wyłączone z tej procedury;

2) zgodnie z Traktatem, ocena zgodności pomocy ze wspólnym rynkiem spoczywa zasadniczo na Komisji;

3) właściwe funkcjonowanie rynku wewnętrznego wymaga ścisłego i skutecznego stosowania zasad konkurencji dotyczących pomocy państwa;

4) Komisja zastosowała art. 92 i 93 Traktatu w licznych decyzjach i określiła również swoją politykę w wielu komunikatach; biorąc pod uwagę duże doświadczenie Komisji w stosowaniu art. 92 i 93 Traktatu i ogólne teksty wydane przez Komisję na podstawie tych przepisów, jest właściwe, mając na względzie zapewnienie skutecznego nadzoru i uproszczenie administracji, bez osłabiania monitorowania przez Komisję, aby Komisja, w dziedzinach, w których posiada wystarczające doświadczenie dla zdefiniowania ogólnych kryteriów zgodności, miała możliwość określenia za pomocą rozporządzeń, że niektóre kategorie pomocy są zgodne ze wspólnym rynkiem według postanowień art. 92 ust. 2 i 3 Traktatu i podlegają wyłączeniu z procedury określonej w art. 93. ust. 3;

5) przepisy dotyczące wyłączeń grupowych zwiększają przejrzystość i pewność prawną,
oraz mogą być bezpośrednio stosowane przez sądy krajowe, bez uszczerbku dla postanowień art. 5 i 177 Traktatu;

6) jest właściwym, aby Komisja, przyjmując przepisy wyłączające kategorie pomocy z obowiązku zgłoszenia przewidzianego w art. 93 ust. 3 Traktatu, określiła cel pomocy, kategorie beneficjentów i progi ograniczające pomoc podlegającą wyłączeniu, zasady regulujące kumulację pomocy i warunki monitorowania w celu zapewnienia zgodności ze wspólnym rynkiem pomocy objętej niniejszym rozporządzeniem;

7) jest właściwym, aby umożliwić Komisji, przy przyjmowaniu przez nią przepisów wyłączających niektóre kategorie pomocy spod obowiązku zgłoszenia określonego w art. 93 ust. 3 Traktatu, dołączenie dalszych szczegółowych warunków w celu zapewnienia zgodności ze wspólnym rynkiem pomocy objętej niniejszym rozporządzeniem;

8) może być użytecznym ustalenie progów dla innych właściwych warunków wymagających zgłoszenia o przyznaniu pomocy, aby pozwolić Komisji na indywidualne zbadanie wpływu niektórych kategorii pomocy na konkurencję i handel między Państwami Członkowskimi i ich zgodności ze wspólnym rynkiem;

9) Komisja, uwzględniając rozwój i funkcjonowanie wspólnego rynku, jest uprawniona do
ustalenia w drodze rozporządzenia, że określony rodzaj pomocy nie spełnia wszystkich kryteriów określonych w art. 92 ust. 1 Traktatu i w związku z tym jest wyłączona z procedury zgłoszenia określonej w art. 93 ust. 3, pod warunkiem, że pomoc przyznana temu samemu przedsiębiorstwu w ciągu danego okresu nie przekracza pewnej ustalonej kwoty;

10) zgodnie z art. 93 ust. 1 Traktatu Komisja jest zobowiązana, we współpracy z Państwami Członkowskimi, do prowadzenia stałego przeglądu wszystkich systemów istniejącej pomocy; w tym celu oraz aby zapewnić możliwie największy stopień przejrzystości i dostatecznej kontroli, jest wskazane zapewnienie przez Komisję ustanowienia wiarygodnego systemu rejestracji i gromadzenia informacji o zastosowaniu przyjmowanych przez nią rozporządzeń, udostępnionego wszystkim Państwom Członkowskim, jak również otrzymywanie przez Komisję w celu realizacji powyższego zobowiązania, wszelkich potrzebnych informacji od Państw Członkowskich odnośnie realizacji pomocy wyłączonej z procedury zgłoszenia, które mogą być zbadane i ocenione wspólnie z Państwami Członkowskimi w ramach Komitetu Doradczego; w tym celu jest również wskazane, aby Komisja dla zapewnienia efektywności takiego przeglądu mogła wymagać dostarczenia takich informacji w zależności od potrzeb;

11) kontrola przyznawania pomocy pociąga za sobą szeroki zakres różnorodnych problemów natury faktycznej, prawnej i ekonomicznej, o złożonym charakterze i występujących w stale rozwijającym się środowisku; Komisja powinna regularnie przeprowadzać przegląd tych kategorii pomocy, które powinny być wyłączone z obowiązku zgłoszenia; Komisja powinna mieć możliwość uchylenia lub zmiany rozporządzeń przyjętych na mocy niniejszego rozporządzenia w przypadku zmiany okoliczności odnośnie do któregokolwiek ważnego elementu stanowiącego podstawę ich przyjęcia lub, gdy wymaga tego stopniowy rozwój lub funkcjonowanie wspólnego rynku;

12) Komisja, w stałym i ścisłym związku z Państwami Członkowskimi, może zdefiniować dokładnie zakres zastosowania tych rozporządzeń i załączonych do nich warunków; w celu zapewnienia współpracy między Komisją a właściwymi władzami Państw Członkowskich, jest właściwe utworzenie Komitetu Doradczego ds. Pomocy Państwa w celu konsultowania przed przyjęciem przez Komisję rozporządzeń na mocy niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Wyłączenia grupowe

1. Komisja może w drodze rozporządzenia przyjętego zgodnie z procedurą określoną w art. 8 niniejszego rozporządzenia i zgodnie z art. 92 Traktatu oświadczyć, że następujące kategorie pomocy są zgodne ze wspólnym rynkiem i nie podlegają wymogom zgłoszenia
ustalonym w art. 93 ust. 3 Traktatu:

a) pomoc na rzecz:

(i) małych i średnich przedsiębiorstw;

(ii) badań i rozwoju;

(iii) ochrony środowiska naturalnego;

(iv) zatrudnienia i szkolenia;

b) pomoc zgodna z mapą zatwierdzoną przez Komisję dla każdego Państwa Członkowskiego w zakresie udzielenia pomocy regionalnej.

2. Rozporządzenia określone w ust. 1 określą dla każdej kategorii pomocy:

a) cel tej pomocy;

b) kategorie beneficjentów;

c) progi wyrażone w wielkości pomocy w stosunku do zbioru uprawnionych kosztów lub też wyrażone jako maksymalne kwoty pomocy;

d) warunki regulujące kumulację pomocy;

e) warunki monitorowania wyszczególnione w art. 3.

3. Ponadto, rozporządzenia określone w ust. 1 mogą, w szczególności:

a) ustalać progi, lub też inne warunki dla zgłoszenia o przyznaniu pomocy indywidualnej;

b) wyłączyć niektóre sektory z zakresu rozporządzeń;

c) załączyć dalsze warunki dla zgodności pomocy wyłączonej w ramach takich rozporządzeń.

Artykuł 2

De minimis

1. Komisja może, w drodze rozporządzenia przyjętego zgodnie z procedurą określoną w art. 8 niniejszego rozporządzenia postanowić, że uwzględniając rozwój i funkcjonowanie wspólnego rynku, niektóre kategorie pomocy nie spełniają wszystkich kryteriów określonych w art. 92 ust. 1 i w związku z tym zostają wyłączone z procedury zgłoszenia przewidzianej w art. 93 ust. 3, pod warunkiem, że pomoc przyznana temu samemu przedsiębiorstwu w ciągu danego okresu nie przekroczy pewnej stałej wielkości.

2. Na wniosek Komisji, Państwa Członkowskie przekazują jej wszelkie dodatkowe informacje dotyczące pomocy wyłączonej na podstawie ust. 1.

Artykuł 3

Przejrzystość i monitorowanie

1. Przyjmując rozporządzenia na podstawie art. 1, Komisja nakłada na Państwa Członkowskie szczegółowe zasady dla zapewnienia przejrzystości i monitorowania pomocy wyłączonej z obowiązku zgłoszenia zgodnie z tymi rozporządzeniami. Takie przepisy obejmują, w szczególności wymogi określone w ust. 2, 3 i 4.

2. Przy wykonywaniu systemów pomocy lub też pomocy udzielonej indywidualnie poza systemem pomocy, które zostały wyłączone zgodnie z tymi rozporządzeniami, Państwa Członkowskie przekazują Komisji, w celu opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich, podsumowania informacji dotyczących takich systemów pomocy lub też takiej pomocy indywidualnej, które nie są objęte wyłączonymi systemami pomocy.

3. Państwa Członkowskie rejestrują i przetwarzać wszelkie informacje dotyczące stosowania wyłączeń grupowych. Jeśli w posiadaniu Komisji znajdują się informacje mogące podać w wątpliwość prawidłowe zastosowanie rozporządzenia wyłączającego, Państwa Członkowskie przekażą Komisji wszelkie informacje, jakie uzna ona za niezbędne do oceny zgodności pomocy z tym rozporządzeniem.

4. Co najmniej raz w roku, Państwa Członkowskie przekazują Komisji sprawozdanie z zastosowania wyłączeń grupowych, zgodnie z określonymi wymogami Komisji, najlepiej w formie elektronicznej. Komisja umożliwia udostępnienie tych sprawozdań wszystkim Państwom Członkowskim. Komitet Doradczy określony w art. 7 przeprowadza raz w roku badanie i ocenę tych sprawozdań.

Artykuł 4

Okres ważności i zmiana rozporządzeń

1. Rozporządzenia przyjęte na podstawie art. 1 i 2 obowiązują przez czas ściśle określony. Pomoc wyłączona na podstawie rozporządzenia przyjętego zgodnie z art. 1 i 2 jest wyłączona w okresie ważności tego rozporządzenia i w okresie dostosowania przewidzianym w ust. 2 i 3.

2. Rozporządzenia przyjęte na podstawie art. 1 i 2 mogą być uchylone lub zmienione w przypadku zmiany okoliczności dotyczących ważnego elementu stanowiącego podstawę ich przyjęcia lub też, gdy wymaga tego stopniowy rozwój lub funkcjonowanie wspólnego rynku. W takim przypadku, nowe rozporządzenie wprowadzi okres sześciu miesięcy dla dostosowania pomocy objętej poprzednim rozporządzeniem.

3. Rozporządzenia przyjęte na podstawie art. 1 i 2 wprowadzą okres, jaki określono w ust. 2, o ile ich zastosowanie nie zostanie przedłużone po ich wygaśnięciu.

Artykuł 5

Sprawozdanie oceniające

Co pięć lat Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z oceniające zastosowanie niniejszego rozporządzenia. Projekt sprawozdania zostaje przedstawiony do rozpatrzenia Komitetowi Doradczemu określonemu w art. 7.

Artykuł 6

Wysłuchanie zainteresowanych stron

W przypadku, gdy Komisja zamierza przyjąć rozporządzenie, publikuje jego projekt dla umożliwienia wszystkim zainteresowanym osobom i organizacjom przedstawienie swoich uwag w rozsądnym, ustalonym przez Komisję terminie, który w żadnych okolicznościach nie może być krótszy niż jeden miesiąc.

Artykuł 7

Komitet Doradczy

Tworzy się Komitet Doradczy, zwany dalej Komitetem Doradczym ds. Pomocy Państwa. Komitet składa się z przedstawicieli Państw Członkowskich pod przewodnictwem przedstawiciela Komisji.

Artykuł 8

Konsultacje Komitetu Doradczego

1. Komisja zasięga opinii Komitetu Doradczego ds. Pomocy Państwa:

a) przed opublikowaniem projektu rozporządzenia;

b) przed wydaniem rozporządzenia.

2. Konsultacje Komitetu odbywają się na posiedzeniach zwołanych przez Komisję. Projekty i dokumenty wyznaczone do badania są załączone do zgłoszenia. Posiedzenie odbywa się nie wcześniej niż w terminie dwóch miesięcy od wysłania zgłoszenia. Okres określony powyżej może być skrócony w przypadku konsultacji wymienionych w ust. 1 lit. b), w pilnej sprawie lub, gdy chodzi o zwykłe przedłużenie rozporządzenia.

3. Przedstawiciel Komisji przedkłada Komitetowi projekt środków, które należy podjąć. Komitet przedstawia swoją opinie na temat tego projektu, w terminie ustalonym przez przewodniczącego stosownie do pilności sprawy, a w razie potrzeby w drodze głosowania.

4. Opinię zapisuje się w protokole; ponadto, każde Państwo Członkowskie ma prawo
zwrócenia się o wciągnięcie do protokołu swojego stanowiska. Komitet Doradczy może zalecić publikacje opinii w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

5. Komisja bierze pod uwagę opinię Komitetu w jak najszerszym zakresie i informuje Komitet o zakresie, w jakim jego opinia została uwzględniona.

Artykuł 9

Przepisy końcowe

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 maja 1998 r.
W imieniu Rady
M. BECKETT
Przewodniczący

Przypisy:
1 Dz.U. C 262 z 28.08.1997, str. 6.
2 Dz.U. C 138 z 4.05.1998.
3 Dz.U. C 129 z 27.04.1998, str. 70.

ŹRÓDŁO: NIEPELNOSPRAWNI.GOV.PL

Brak komentarzy do: “Rozporządzenie dotyczące stosowania art. 92 i 93 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa”

Dodaj komentarz:

`

 

Poradnik

Artykuły

Podział na województwa

Polecane obiekty

ŚDS w Krośnie

ŚDS w Krośnie

Środowiskowy Dom Samopomocy przy ulicy Kletówka 7a, został utworzony Uchwałą NR XL VIII/1066/2002 Rady Miasta Krosna z dnia 7 października 2002 roku. Celem działalności jest świadczenie usług opiekuńczych osobom z …

ŚDS w Olsztynie (Królowej Jadwigi )

ŚDS w Olsztynie (Królowej Jadwigi )

Środowiskowy Dom Samopomocy „Dworek” jest placówka pobytu dziennego, przeznaczoną dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zapewniamy pomoc przy rozwiązywaniu problemów życia codziennego poprzez udział w treningach przygotowujących do sam

Bezpieczny i Aktywny Senior

Bezpieczny i Aktywny Senior

Porozumienie w imieniu MRPiPS sygnowała minister Elżbieta Rafalska, ze strony ZUS podpisała je prezes Zakładu prof. Gertruda Uścińska, a Pocztę Polską reprezentował jej prezes Przemysław Sypniewski. – To porozumienie jest ważne …

Sonda

Jak podoba Ci się nasza strona?

Newsletter

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości z naszego serwisu, zapisz się!

Tagi

Najnowsze ogłoszenia

Dam pracę

Agencja Pracy Tymczasowej Netkadra (nr 13630) poszukuje dla swojego Klienta pracownika na stanowisko: Pracownik Centrum Obsługi Telefonicznej Miejsce pracy: praca zdalna Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku i orzeczenie o …

Izabela Dębicka – „WARSZTATY Z MUZYKOTERAPII I KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ”

MUZYKOTERAPIA W KRAKOWIE. OSTATNIE MIEJSCA. ZAPRASZAMY! === UWAGA! Rusza nabór do VIII EDYCJI „WARSZTATÓW Z MUZYKOTERAPII I KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ” Szkolenia skierowane do nauczycieli, pedagogów, psychologów, psychoterapeut

Najnowsze na forum

No items, feed is empty.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies m.in. do celów statystycznych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.

Zaakceptuj cookies Więcej informacji