Środowiskowe Domy Samopomocy - strona główna
Dziś mamy: 2019.02.22, imieniny obchodzą: Marta, Malgorzata

Rozporządzenie w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyższych        Na podstawie art. 116 ust. 1a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa wymagane umiejętności, wykaz przedmiotów, minimalny wymiar zajęć dydaktycznych oraz zakres i wymiar praktyk zawodowych dla specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego, realizowanej w szkołach wyższych prowadzących studia pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolite studia magisterskie na kierunkach: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie.

2. Wymagania, o których mowa w ust. 1, są określone w załączniku do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2008 r.

Minister Pracy i Polityki Społecznej: J. Fedak

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 216, poz. 1598).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 179, poz. 1487 i Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 186, poz. 1380, Nr 249, poz. 1831 i Nr 251, poz. 1844 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 219, Nr 36, poz. 226, Nr 48, poz. 320, Nr 120, poz. 818 i Nr 209, poz. 1519.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 25 stycznia 2008 r. (poz. 158)

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI, WYKAZ PRZEDMIOTÓW, MINIMALNY WYMIAR ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ ZAKRES I WYMIAR PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA SPECJALNOŚCI PRZYGOTOWUJĄCEJ DO ZAWODU PRACOWNIKA SOCJALNEGO, REALIZOWANEJ W SZKOŁACH WYŻSZYCH NA KIERUNKACH: PEDAGOGIKA, PEDAGOGIKA SPECJALNA, POLITOLOGIA, POLITYKA SPOŁECZNA, PSYCHOLOGIA, SOCJOLOGIA, NAUKI O RODZINIE

      I. Wymagane umiejętności

  Przygotowanie do zawodu pracownika socjalnego powinno prowadzić do nabycia umiejętności:

      1) prawidłowego rozpoznawania trudnej sytuacji osób i rodzin dla określenia celów pomocy;

      2) analizowania uwarunkowań prawnych trudnych sytuacji osób i rodzin, których nie są one w stanie samodzielnie pokonać;

      3) zaplanowania form pomocy oraz skutecznego stosowania w danym przypadku metod i technik w pracy socjalnej;

      4) monitorowania i dokonywania ewaluacji podejmowanych działań;

      5) zaprojektowania swojego warsztatu pracy;

      6) doskonalenia organizacji pracy;

      7) kooperacji oraz efektywnej współpracy z innymi specjalistami, celem skutecznego udzielania pomocy;

      8) rozpoznawania uwarunkowań prawnych pomocy społecznej, w tym działalności wolontariackiej i pożytku publicznego;

      9) popularyzowania celów pomocy i pracy socjalnej;

      10) przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu;

      11) metodycznych;

      12) interpersonalnych;

      13) stosowania zasad etyki zawodowej pracownika socjalnego, w tym w szczególności:

a) udzielania pomocy wszystkim osobom znajdującym się w trudnej sytuacji i zwracającym się o pomoc,

b) respektowania praw tych osób do poszanowania ich godności osobistej,

c) działania jako rzecznik interesów osób zwracających się o pomoc,

d) wzmacniania samodzielności osób korzystających z pomocy socjalnej i przeciwdziałania uzależnieniu się od niej.

II. Wykaz przedmiotów i minimalny wymiar zajęć dydaktycznych

1. Aksjologia pracy socjalnej

   2. Komunikacja interpersonalna w pracy socjalnej – 15 godzin

   3. Podstawy wiedzy o rozwoju biopsychicznym człowieka w cyklu życia – 30 godzin

   4. Elementy teorii organizacji i zarządzania – 20 godzin

   5. Struktura i organizacja pomocy społecznej – 15 godzin

   6. System prawny pomocy społecznej w Polsce – pomoc świadczona obywatelom polskim oraz cudzoziemcom – 15 godzin

   7. Prawo rodzinne i opiekuńcze w Polsce, system świadczeń rodzinnych i postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych – 15 godzin

   8. Teoretyczne podstawy pracy socjalnej – 25 godzin

   9. Metodyka pracy socjalnej – 60 godzin

  10. Projekt socjalny – 30 godzin

  11. Promocja zatrudnienia, instytucje rynku pracy i zatrudnienie socjalne – organizacja i podstawy prawne – 15 godzin

  12. Działalność pożytku publicznego i wolontariat – podstawy prawne i charakterystyka socjologiczna– 15 godzin

  13. Wspieranie zatrudnienia oraz rehabilitacja osób niepełnosprawnych – organizacja i podstawy prawne – 15 godzin

  14. Organizowanie społeczności lokalnej oraz zasady funkcjonowania samorządu terytorialnego – 15 godzin

  15. Superwizja pracy socjalnej – 30 godzin

Razem – 330 godzin

III. Zakres i wymiar praktyk zawodowych

1. Praktyki zawodowe są realizowane w wymiarze ogółem 240 godzin.

2. Zakres praktyk zawodowych:

1) zapoznanie się ze specyfiką funkcjonowania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz instytucji i organizacji zajmujących się pomocą i pracą socjalną na rzecz osób i rodzin wymagających wsparcia, w tym:

a) strukturą i organizacją placówek, w których student odbywa praktyki,

b) rodzajem świadczonych usług,

c) specyfiką osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej pod względem demograficzno-ekonomicznym oraz psychologiczno-społecznym,

d) potrzebami osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej,

e) stopniem zaspokojenia przez placówki i poza nimi potrzeb osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej;

2) aktywne uczestnictwo w działaniach podejmowanych w placówkach, na podstawie umów zawartych z przedstawicielami placówek;

3) nawiązanie kontaktów z osobami i rodzinami korzystającymi z pomocy społecznej świadczonej przez placówki;

4) współdziałanie w rozpoznawaniu, zaspokajaniu oraz uaktywnianiu potrzeb indywidualnych i społecznych osób i rodzin wymagających wsparcia;

5) zebranie materiałów umożliwiających opracowanie i realizację projektów socjalnych.

Brak komentarzy do: “Rozporządzenie w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego”

Dodaj komentarz:

`

 

Poradnik

Artykuły

Podział na województwa

Polecane obiekty

ŚDS w Olsztynie (Królowej Jadwigi )

ŚDS w Olsztynie (Królowej Jadwigi )

Środowiskowy Dom Samopomocy „Dworek” jest placówka pobytu dziennego, przeznaczoną dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zapewniamy pomoc przy rozwiązywaniu problemów życia codziennego poprzez udział w treningach przygotowujących do samodzielnego życia, podjęcia …

Niepełnosprawni w instytucjach kultury – Łukasz Rudziński

Niepełnosprawni w instytucjach kultury – Łukasz Rudziński

Polecamy artykuł Łukasza Rudzińskiego, l.rudzinski@trojmiasto.pl   Czy osoby niepełnosprawne mogą sprawnie i szybko dostać się na wydarzenia kulturalne w trójmiejskich instytucjach kultury? Postanowiliśmy przyjrzeć się udogodnie

Bezpieczny i Aktywny Senior

Bezpieczny i Aktywny Senior

Porozumienie w imieniu MRPiPS sygnowała minister Elżbieta Rafalska, ze strony ZUS podpisała je prezes Zakładu prof. Gertruda Uścińska, a Pocztę Polską reprezentował jej prezes Przemysław Sypniewski. – To porozumienie jest ważne …

Sonda

Jak podoba Ci się nasza strona?

Newsletter

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości z naszego serwisu, zapisz się!

Tagi

Najnowsze ogłoszenia

Dam pracę

Agencja Pracy Tymczasowej Netkadra (nr 13630) poszukuje dla swojego Klienta pracownika na stanowisko: Pracownik Centrum Obsługi Telefonicznej Miejsce pracy: praca zdalna Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku i orzeczenie o …

Izabela Dębicka – „WARSZTATY Z MUZYKOTERAPII I KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ”

MUZYKOTERAPIA W KRAKOWIE. OSTATNIE MIEJSCA. ZAPRASZAMY! === UWAGA! Rusza nabór do VIII EDYCJI „WARSZTATÓW Z MUZYKOTERAPII I KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ” Szkolenia skierowane do nauczycieli, pedagogów, psychologów, psychoterapeut

Najnowsze na forum

No items, feed is empty.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies m.in. do celów statystycznych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.

Zaakceptuj cookies Więcej informacji